Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (czyli premiera rządu) przyznano po raz pierwszy w roku 1997.

Dla kogo przeznaczone jest stypendium?

Dla uczniów szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kto może je otrzymać?

Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Procedura przyznawania stypendium:

Samorząd Uczniowski sporządza wnioski i i przedstawia je Radzie Pedagogicznej.

Wniosek zawiera w szczególności:

  • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
  • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Rada  Pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata do stypendium z danego typu szkoły.

Zatwierdzony wniosek Dyrektor Szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty, a ten, po sprawdzeniu zgodności z przepisami, Prezesowi Rady Ministrów.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wręczenie stypendium wyróżnionym uczniom odbywa się podczas uroczystości z udziałem władz oświatowych i samorządowych.