Kierunki kształcenia w ZSP Łyse


Drodzy Ósmoklasiści!  Szanowni Rodzice!

Przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej.  Nie jest to wybór łatwy, ma bowiem wpływ na całe przyszłe życie. Kluczem do sukcesu jest rzetelna wiedza o placówkach, spośród których będziecie wybierać, dlatego przygotowaliśmy dla Was informację o naszej szkole.

Zespół Szkół Powiatowych w Łysych to szkoła mocno związana z lokalną społecznością,  szkoła blisko domu.  Istnieje od ponad 60 lat i wykształciła tysiące absolwentów w wielu profesjach. Stale prężnie się rozwija i dzisiaj posiada nowoczesną bazę dydaktyczną – dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, halę gimnastyczną, własne boisko „Orlik”.

Na  młodzież czeka:

technikum o kierunkach technik technologii  żywności z innowacją dietetyka i fitness
  oraz technik agrobiznesu,  dla zainteresowanych produkcją i przetwórstwem żywności a także zdrowym stylem życia,

-  liceum ogólnokształcące, dla planujących dalsze kształcenie,

-  szkoła branżowa, dla tych, którzy chcą szybko zdobyć zawód i wkroczyć w samodzielność.

 

Dbamy o to, by nasi uczniowie mieli możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, biorąc udział w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ramach tych programów uczniowie mogą ukończyć  kursy np. obsługi wózka widłowego, carvingu  czy  specjalistyczne z zakresu agrobiznesu np. chemizacyjny, obsługi maszyn rolniczych. Odbywają również  staże krajowe i zagraniczne. Spotykają się z przedsiębiorcami, artystami i sportowcami. Uczestniczą w ciekawych warsztatach, akcjach charytatywnych i wycieczkach. Wszystko to pozwala im się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia i wzmacnia ich pozycję na rynku pracy.
Szkoła dysponuje też doświadczoną kadrą. Zawodu uczą nauczyciele- praktycy, którzy znają branżę, w której kształcą swoich uczniów, co skutkuje bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych.
W placówce dba się nie tylko o dobre warunki do nauki, ale też o bezpieczeństwo i wygodę młodzieży –działa monitoring szkolny, dziennik elektroniczny i sklepik uczniowski. 
Wiele innych informacji i kilka zdjęć z życia szkoły w załączonej ulotce.

Pozdrawiamy

               Dyrekcja i Nauczyciele

 Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych


 

TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Z INNOWACJĄ DIETETYKA I FITNESS
Jak myślisz kto odpowiada za prawidłową produkcję żywności? Kto kryje się za nowymi produktami spożywczymi pojawiającymi się na rynku? Kto nadzoruje przebieg wytwarzania i kontroluje jakość produktów, które kupujesz w sklepach? Jeśli nurtują Cię odpowiedzi na te pytania rozpocznij edukację w technikum technologii żywności i sprawdź, czy technolog żywności to zawód dla ciebie!
Technolog żywności zajmuje się odpowiednim przetwarzaniem surowców roślinnych i zwierzęcych na artykuły spożywcze. W zawodzie tym możesz specjalizować się w wielu kierunkach tj. przetwórstwo mięsne, mleczarskie czy piekarstwo itp.
Zawód technologa żywności jest podzielony na kilka różnych stanowisk, które odpowiadają za poszczególne etapy przetwarzania żywności:
Technolog – projektuje i wprowadza do produkcji nowe receptury, udoskonala istniejące produkty
Kierownik produkcji – nadzoruje pracowników fizycznych, dba o techniczne aspekty produkcji
Laborant – ocenia jakość gotowych wyrobów za pomocą zmysłów i odpowiedniej aparatury laboratoryjnej
Technolog żywności może szukać pracy w firmach i zakładach związanych z przetwórstwem, produkcją żywności i żywieniem człowieka. Poza tym może pracować w placówkach badawczych oraz państwowych jednostkach kontroli (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych, jednostki kontrolne Straży Granicznej).

Technik Agrobiznesu

numer zawodu 331402
 
Charakterystyka kierunku:
 
Nauka w technikum agrobiznesu trwa pięć lat. Kształcenie ogólne odbywa się na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym, w efekcie dające możliwość zdania egzaminu maturalnego i podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych, ekonomicznych lub innych.
 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Technik agrobiznesu jest przygotowany do :
 
- organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
- obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
- prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
- prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
 
Podczas trwania nauki uczniowie:
1. Zdobywają kwalifikacje w zawodzie technik Agrobiznesu - po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej . Koniec II semestru klasy IV
 
RL.07.Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Koniec I semestru klasy V
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
2. Zdobywają dodatkowe uprawnienia.
Uczniowie mogą brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez szkołę z zakresu: obsługi maszyn rolniczych, stosowania środków ochrony roślin, inseminacji zwierząt lub innych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
Uzyskanie dyplomu technika agrobiznesu daje możliwość:
zakupu ziemi,
otwarcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
uzyskiwania dopłat i dotacji ze środków UE
uzyskania wymaganego wykształcenia w programie Młody Rolnik
3. Odbywają praktyki zawodowe.
Cztery tygodnie w klasie trzeciej w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym,
Cztery tygodnie w klasie czwartej w przedsiębiorstwie, banku, urzędzie.
Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach kształcenia praktycznego w krajach UE.
 
Perspektywy zatrudnienia:
 
Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych bądź podjęcia pracy w:
przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
firmach handlowych i usługowych
urzędach administracji samorządowej.
 
Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają podjęcie własnej działalności, samodzielne prowadzenie własnej produkcji gospodarczej. Absolwent może ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego.

Prezentujemy nowy kierunek - szkoły dla dorosłych

Opiekun medyczny - 532102

Symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

MED.03 – Świadczenie usług pielęgniarsko-opiekuńczych osobie chorej i niepełnosprawnej

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA W SYSTEMIE WEEKENDOWYM !

Opiekun medyczny świadczy opiekę w zakresie higieny, pielęgnacji, zaspokajania potrzeb osobom chorym i niesamodzielnym.

Identyfikuje potrzeby osoby niesamodzielnej lub chorej i reaguje na nie.

Planuje, organizuje i przeprowadza czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

Wspiera pacjenta w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem.

Pomaga pacjentowi w użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego, utrzymaniu aktywności ruchowej, zmianie pozycji.

Edukuje w zakresie utrzymywania higieny i czynności pielęgnacyjnych.

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:
-domu dziecka
-hospicjum dla dzieci i dorosłych
-warsztatach terapii zajęciowej
-domu pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
-ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
-środowiskowych domach samopomocy społecznej
-oddziale rehabilitacji w szpitalu


Prezentujemy nowy kierunek szkoły bezpłatnej w systemie weekendowym.

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik administracji - 334306

Symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
EKA.01 – Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Przygotowuje do pracy w instytucjach samorządu lokalnego i organach administracji publicznej.

Szkoła na podbudowie programowej szkoły średniej.

Nauka trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w wybranych urzędach samorządu lokalnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem Technik administracji.


Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

- organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
- urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS, KRUS itp.),
- biurach fundacji, stowarzyszeń,
- firmach współpracujących z administracją,
- urzędach celnych i skarbowych,
- działach kadr firm i przedsiębiorstw,
- działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,
- agencjach celnych, składach celnych,
- innych firmach prywatnych i państwowych.

93917330_1078342595877364_2459706402956902400_n
94606963_1079654629079494_5409956001635893248_n
93998072_1078342912543999_6226984671121506304_n
94837231_1079654482412842_4775665653585543168_n
94022124_1078342689210688_3996296597381054464_n
94883254_1079654042412886_4374218973143629824_n
94036002_1078342262544064_2903112117857026048_n
94879108_1079653749079582_5885447974095421440_n
94037267_1078342105877413_624396783509831680_n
94769120_1079654919079465_2060182764057001984_n
94124119_1078343082543982_2783621729635794944_n
94752549_1079653852412905_4143860554001285120_n
94138156_1078343175877306_9015773688796020736_n
94138980_1078341882544102_466308834164473856_n
94730573_1079654949079462_6579194413417758720_n
94261892_1078342832544007_908466285539491840_n
94750282_1079654665746157_3095444421273976832_n
94365357_1078342185877405_7774587427980574720_n
94366520_1079654392412851_8406666915845505024_n
94506290_1078342529210704_5161467353011060736_n
94317566_1079654129079544_800471742358224896_n
94541068_1078342769210680_8035130009695813632_n
94259085_1079654202412870_8263349294606581760_n
94355478_1079654172412873_4887216343788552192_n
94366520_1079654849079472_4370632464998072320_n
94385978_1079655069079450_2100429145946193920_n
94394250_1079653969079560_1986723717895421952_n
94441756_1079654242412866_8331197348248027136_n
94690973_1079654802412810_8430329737515106304_n
94702629_1079653802412910_1900990780483305472_n
94702629_1079654712412819_3400915753929539584_n
94705997_1079654562412834_1772276962878816256_n
94727445_1079653935746230_3921420572789047296_n
94740033_1079655032412787_8914797929630269440_n