Dokumenty

1 kwietnia 2021, Autor: Administrator

 


Standardy Ochrony Małoletnich

w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych 

 


 

Deklaracja dostępności cyfrowej
 
Zespół Szkół Powiatowych w Łysych dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: 
www.zsplyse.isq.pl
Data publikacji strony internetowej: 07.11.2012r. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.02.2021r.
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 22.02.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
www.zsp-lyse.ostroleka.samorzady.pl
Data publikacji strony internetowej:31.08.2004r. 
Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiotów publicznych. 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 22.02.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dariusz Ptak
e-mail: zsplyse@interia.pl 
Telefon: 29 772 50 89
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 
Dostępność architektoniczna budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych
1. Do  budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Stanisława Krupki 20 oraz wejścia od strony parkingu i sali gimnastycznej. Wejście główne otwarte jest w czasie funkcjonowania szkoły. Schody prowadzące do budynku wyposażone są w poręcze. Wejście główne oraz wejście na salę gimnastyczną jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem brakuje systemu dźwiękowego wspomagającego osoby niewidome i słabowidzące.
2.  Wszystkie pomieszczenia i toalety znajdują się na jednym poziomie i pozbawione są progów, co umożliwia bezpieczne poruszania się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz na wózkach inwalidzkich. W budynku głównym szkoły i na sali gimnastycznej znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
3.    W budynku brakuje urządzeń emitujących informacje głosowe, a informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń udzielają pracownicy szkoły. 
4.     Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5.     Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Oznakowane są  stanowiska dla osób niepełnosprawnych.
6.     W placówce nie ma możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aktualizacja: 20 czerwca 2024