Drodzy Ósmoklasiści!  Szanowni Rodzice! 

Przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej. To ważna sprawa, która ma wpływ na całe przyszłe życie. Wybór powinien opierać się na predyspozycjach młodego człowieka oraz rzetelnej wiedzy o możliwościach kształcenia.  Przedstawiamy Wam więc naszą szkołę –
 
Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
 
Jesteśmy szkołą mocno związaną z lokalną społecznością, szkołą blisko domu. Myślimy, że to istotna zaleta w dzisiejszych niepewnych czasach. 
Placówka istnieje od ponad 60 lat i wykształciła tysiące absolwentów w wielu zawodach. Stale się rozwija i posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i do nauki zawodu, halę gimnastyczną, własne boisko „Orlik”, szybki Internet.
Na młodzież czeka u nas:

⇒ technikum (5 lat) o kierunkach:

• technik technologii żywności specjalność piekarz i - tegoroczna nowość – specjalność cukiernik, dla zainteresowanych produkcją i przetwórstwem żywności,
• technik agrobiznesu, dla wiążących swą przyszłość z gospodarstwem rolnym;
 

⇒ liceum ogólnokształcące (4 lata) dla planujących dalsze kształcenie;

⇒ branżowa szkoła I stopnia (dawniej zawodowa, 3 lata) dla tych, którzy chcą szybko zdobyć zawód i wkroczyć w samodzielność

 

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje, biorąc udział w programach finansowanych przez Unię Europejską. Uczestniczyli w kursach carvingu, obsługi wózka widłowego, chemizacyjnym, obsługi maszyn rolniczych. W bieżącym roku w ramach projektów unijnych mają do dyspozycji kursy rolnicze, a także barmański, kelnerski, zdobienia tortów i baristyczny. Uczniowie technikum odbywają staże zawodowe krajowe i zagraniczne – wyjeżdżali pięciokrotnie na staż do Hiszpanii.
Młodzi ludzie spotykają się z przedsiębiorcami, artystami i sportowcami. Uczestniczą w ciekawych warsztatach, akcjach charytatywnych i wycieczkach. Mają dostęp do zaopatrzonej w nowości biblioteki szkolnej. Wszystko to pozwala im się rozwijać, zdobywać cenne doświadczenia i wzmacnia ich pozycję na rynku pracy. 
Dysponujemy doświadczoną kadrą. Zawodu uczą nauczyciele - praktycy, którzy doskonale przygotowują młodzież do egzaminów zawodowych. Nasi uczniowie co roku zdobywają stypendia finansowe za osiągnięcia w nauce i zajmują wysokie miejsca w konkursach. Dbamy nie tylko o dobre warunki do nauki, ale też o bezpieczeństwo i wygodę młodzieży - działa monitoring szkolny i sklepik uczniowski. Stosujemy nowoczesne rozwiązania – mamy dziennik elektroniczny i szkolny profil na facebook’u. 
Nie szukaj szkoły daleko – mamy dla Ciebie ciekawe propozycje blisko domu!
 
 
Dyrekcja i Nauczyciele ZSP w Łysych 
 
 
 

 

TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI SPECJALNOŚĆ CUKIERNIK
Jak myślisz kto odpowiada za prawidłową produkcję żywności? Kto kryje się za nowymi produktami spożywczymi pojawiającymi się na rynku? Kto nadzoruje przebieg wytwarzania i kontroluje jakość produktów, które kupujesz w sklepach? Jeśli nurtują Cię odpowiedzi na te pytania rozpocznij edukację w technikum technologii żywności i sprawdź, czy technolog żywności to zawód dla ciebie!
Technolog żywności zajmuje się odpowiednim przetwarzaniem surowców roślinnych i zwierzęcych na artykuły spożywcze. W zawodzie tym możesz specjalizować się w wielu kierunkach tj. przetwórstwo mięsne, mleczarskie czy piekarstwo itp.
Zawód technologa żywności jest podzielony na kilka różnych stanowisk, które odpowiadają za poszczególne etapy przetwarzania żywności:
Technolog – projektuje i wprowadza do produkcji nowe receptury, udoskonala istniejące produkty
Kierownik produkcji – nadzoruje pracowników fizycznych, dba o techniczne aspekty produkcji
Laborant – ocenia jakość gotowych wyrobów za pomocą zmysłów i odpowiedniej aparatury laboratoryjnej
Technolog żywności może szukać pracy w firmach i zakładach związanych z przetwórstwem, produkcją żywności i żywieniem człowieka. Poza tym może pracować w placówkach badawczych oraz państwowych jednostkach kontroli (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych, jednostki kontrolne Straży Granicznej).

Technik Agrobiznesu

numer zawodu 331402
 
Charakterystyka kierunku:
 
Nauka w technikum agrobiznesu trwa pięć lat. Kształcenie ogólne odbywa się na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym, w efekcie dające możliwość zdania egzaminu maturalnego i podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych, ekonomicznych lub innych.
 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Technik agrobiznesu jest przygotowany do :
 
- organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
- obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
- prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
- prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
 
Podczas trwania nauki uczniowie:
1. Zdobywają kwalifikacje w zawodzie technik Agrobiznesu - po zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej . Koniec II semestru klasy IV
 
ROL.05.Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Koniec I semestru klasy V
 
2. Zdobywają dodatkowe uprawnienia.
Uczniowie mogą brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez szkołę z zakresu: obsługi maszyn rolniczych, stosowania środków ochrony roślin, inseminacji zwierząt lub innych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
Uzyskanie dyplomu technika agrobiznesu daje możliwość:
- zakupu ziemi,
- otwarcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- uzyskiwania dopłat i dotacji ze środków UE
- uzyskania wymaganego wykształcenia w programie Młody Rolnik
3. Odbywają praktyki zawodowe.
Cztery tygodnie w klasie trzeciej w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym,
Cztery tygodnie w klasie czwartej w przedsiębiorstwie, banku, urzędzie.
Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach kształcenia praktycznego w krajach UE.
 
Perspektywy zatrudnienia:
 
Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych bądź podjęcia pracy w:
- przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
- firmach handlowych i usługowych
- urzędach administracji samorządowej.
 
Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają podjęcie własnej działalności, samodzielne prowadzenie własnej produkcji gospodarczej. Absolwent może ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego.

Prezentujemy nowy kierunek - szkoły dla dorosłych

Opiekun medyczny - 532102

Symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

MED.03 – Świadczenie usług pielęgniarsko-opiekuńczych osobie chorej i niepełnosprawnej

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA W SYSTEMIE WEEKENDOWYM !

Opiekun medyczny świadczy opiekę w zakresie higieny, pielęgnacji, zaspokajania potrzeb osobom chorym i niesamodzielnym.

Identyfikuje potrzeby osoby niesamodzielnej lub chorej i reaguje na nie.

Planuje, organizuje i przeprowadza czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

Wspiera pacjenta w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem.

Pomaga pacjentowi w użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego, utrzymaniu aktywności ruchowej, zmianie pozycji.

Edukuje w zakresie utrzymywania higieny i czynności pielęgnacyjnych.

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:
-domu dziecka
-hospicjum dla dzieci i dorosłych
-warsztatach terapii zajęciowej
-domu pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
-ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
-środowiskowych domach samopomocy społecznej
-oddziale rehabilitacji w szpitalu


Prezentujemy nowy kierunek szkoły bezpłatnej w systemie weekendowym.

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik administracji - 334306

Symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
EKA.01 – Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Przygotowuje do pracy w instytucjach samorządu lokalnego i organach administracji publicznej.

Szkoła na podbudowie programowej szkoły średniej.

Nauka trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w wybranych urzędach samorządu lokalnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, państwowy dyplom z tytułem Technik administracji.


Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

- organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
- urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS, KRUS itp.),
- biurach fundacji, stowarzyszeń,
- firmach współpracujących z administracją,
- urzędach celnych i skarbowych,
- działach kadr firm i przedsiębiorstw,
- działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,
- agencjach celnych, składach celnych,
- innych firmach prywatnych i państwowych.