Seminarium „Praca –zawód czy kompetencje?”

            „Praca –zawód czy kompetencje?” – pod takim tytułem odbyło się 19 października 2012 roku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce seminarium zorganizowane przez miejscową filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono m.in. Zespół Szkół Powiatowych w Łysych. Szkołę reprezentowały panie: wicedyrektor Celina Kiernozek i Joanna Kubeł – nauczycielka przedsiębiorczości, która przedstawiła zebranym prezentację multimedialną poświęconą kształceniu zawodowemu w swojej placówce.

             Prelegentka podkreśliła, że ZSP w Łysych od ponad pół wieku, bo historia szkoły zaczyna się w roku 1958,  daje młodym ludziom możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych. Na początku – jako Szkoła   Przysposobienia Rolniczego, później jako Zespół Szkól Rolniczych, dzisiaj pod nazwą Zespół Szkół Powiatowych. Na przestrzeni lat, w ciągle zmieniającej się rzeczywistości szkoła pozwalała nauczyć się zawodu i przygotować do pracy. Władze placówki starały się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska, w którym działa ZSP. Warto podkreślić, że nigdy nie zapomniano o tym,

iż szkoła powstała dla młodzieży pragnącej uczyć się trudnego zawodu rolnika, unowocześniać i doskonalić metody pracy w rodzinnych gospodarstwach.  Niezależnie 

od zachodzących w ofercie edukacyjnej zmian, szkoła zawsze ma propozycję dla chłopców

i dziewcząt, którzy swoją przyszłość wiążą z szeroko rozumianą produkcją rolniczą.

W naszym, typowo rolniczym regionie ma to swoje głębokie uzasadnienie.

            Obecnie w skład Zespołu wchodzą: Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w której młodzież ma do wyboru kilkanaście zawodów.

Czteroletnie technika  i dwu- lub trzyletnia (w zależności od zdobywanego zawodu) szkoła zawodowa kończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminu absolwenci technikum uzyskują tytuł technika agrobiznesu lub technika ekonomisty, a absolwenci szkoły zawodowej tytuł czeladnika (?) w wybranym zawodzie. Uczniowie technikum mogą, po zdaniu matury, kontynuować naukę na studiach wyższych.

Joanna Kubeł poinformowała zebranych, że ZSP w Łysych współpracuje z wieloma instytucjami i zakładami pracy, które wspierają szkołę w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Bez pracodawców, którzy udostępniają uczniom miejsca praktyki zawodowej niemożliwe byłoby kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Uczniowie odbywają również liczne wycieczki edukacyjne, a swe podwoje szeroko otwierają dla nich m.in.: Urząd Gminy w Łysych, Bank Spółdzielczy, Piekarnia „Serafin”, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych, Ubojnia Zwierząt w Kadzidle, Drukarnia AZ Color w Antoniach, Nadleśnictwo w Myszyńcu, Sąd Rejonowy w Ostrołęce, gospodarstwa agroturystyczne w Lipnikach, Perzanowie, Wachu i Wydmusach. Wśród przedsiębiorców szkoła znajduje również sponsorów dla swoich działań.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy odwiedzają szkołę, służąc wiedzą o możliwościach, jakie mają młodzi ludzie po ukończeniu szkoły. Doradcy zawodowi z WUP pomagają uczniom dokonać analizy mocnych i słabych stron oraz określić ich predyspozycje zawodowe. Przekazują aktualne informacje, jak założyć własną firmę, gdzie uzyskać dofinansowanie, jak dostać się na staż do zakładu pracy. Opowiadają o obecnie realizowanych projektach i programach unijnych. Wyposażają uczniów w rozległą i praktyczną wiedzę, jak poruszać się na rynku pracy.

Pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień przyjeżdżają z informacjami na temat służby wojskowej, zarówno tej zasadniczej, jak i zawodowej – na czym owa służba polega, jakie kryteria trzeba spełniać, aby zostać żołnierzem, gdzie się zgłosić, jakich dopełnić formalności.

Takie spotkania z profesjonalistami cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem młodzieży.

Oprócz nich szkoła organizuje dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Niedawno odbyły się warsztaty „Gwiazdy powiatu ostrołęckiego w Warszawie”, które prowadzili dziennikarze TVN. Uczyli oni młodzież trudnej sztuki autoprezentacji i przy pomocy profesjonalnych metod pomagali przygotować się do przyszłych rozmów z pracodawcami.

W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska, która powstała ze Sklepiku Uczniowskiego. Transformacja przebiegła sprawnie i zakończyła się sukcesem dzięki udziałowi młodych spółdzielców w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież – spółdzielnie uczniowskie”. Przedsięwzięciu patronowała Agencja Rozwoju Regionalnego.

Uczniowie biorą też udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do matury i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Młode kadry – nasza przyszłość”. (właściwie to nie wiem, kto to prowadzi i skąd się wzięłoJ)

W bieżącym roku szkolnym w ZSP w Łysych powstało młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, wdrażające uczniów Technikum Ekonomicznego do samodzielnych działań związanych z założeniem i prowadzeniem własnej firmy. Młodzi ludzie, realizując ten projekt mają okazję w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach przedmiotów takich jak przedsiębiorczość, prawo, rachunkowość czy ekonomika. Projekt ten prowadzi Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wszystkie zajęcia dodatkowe podejmowane są z myślą o wspieraniu młodzieży w  dążeniu do znalezienia własnego miejsca na rynku pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Działania te spotykają się z wysoką oceną uczestników, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie i rozumieją konieczność zdobywania dodatkowych umiejętności.

            W końcowej części prezentacji prelegentka omówiła losy absolwentów ZSP w Łysych z ostatnich lat. Przedstawione dane mówią same za siebie – młodzież, która ukończyła tę szkołę dobrze radzi sobie w skomplikowanej, kryzysowej rzeczywistości. Młodzi ludzie studiują, pracują w okolicznych zakładach i instytucjach albo „na swoim”. Zakładają własne firmy, szukając dla nich źródeł finansowania m.in. w projektach unijnych realizowanych przez Urzędy Pracy. Prowadzą lub pomagają prowadzić i rozwijać rodzinne gospodarstwa rolne.

            W swoim wystąpieniu J. Kubeł zawarła wyraźny przekaz, że Zespoły Szkół Powiatowych umożliwiają młodym mieszkańcom naszego regionu zdobycie dobrego zawodu, nie zapominając o wszechstronnym rozwoju kompetencji interpersonalnych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i poruszania się na nim sprawnie i bez kompleksów. Wyraziła przekonanie, że placówki kształcenia zawodowego w naszym powiecie dobrze działają i stale się rozwijają. Mimo skromnych środków finansowych robią wiele, aby absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych byli wartościowymi, chętnie zatrudnianymi pracownikami.    

Prezentacja przedstawicielki ZSP w Łysych, przygotowana przy współudziale uczniów klasy II Technikum Ekonomicznego – Łukasza Krawczyka i Magdaleny Bednarczyk, wywołała wśród słuchaczy duże zainteresowanie i żywy oddźwięk. Uczestnicy seminarium wysoko ocenili zarówno przedstawione w wystąpieniu działania szkoły, jak i samą, bardzo profesjonalnie przygotowaną,  prezentację. No cóż, jak widać – nauka nie poszła w las…