Nieodpłatna pomoc prawna

30 stycznia 2018, Autor: J.M.
Komunikat  Starosty Ostrołęckiego
 
z dnia 4 stycznia 2021 r.
 
w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego.
 
W związku z obowiązującym stanem epidemii informuję, że w dalszym ciągu zawieszone zostają do odwołania osobiste wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego od dnia 4 stycznia 2021r. odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.: telefonicznie lub e-mailem.   W celu skorzystania z porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy przesłać na adres: npp@powiatostrolecki.pl skan lub zdjęcie wniosku   o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie pod numerem telefonu: 731 407 207, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
 
Starosta Ostrołęcki
Stanisław Kubeł

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Ostrołęckiego w sprawie określenia  harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, ul. Krupki 20, sala nr 20. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00, w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

- która nie ukończyła 26 lat,

- która ukończyła 65 lat,

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

- która jest w ciąży.

Aktualizacja: 29 maja 2022