Konkurs "Przepis na FIT FOOD"

1 lutego 2020, Autor: J.M.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie "Przepis na FIT FOOD". Celem konkursu jest promowanie aspektów prozdrowotnych, doskonalenie umiejętności  zawodowych, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie własnej kreatywności oraz uczenie się zdrowej rywalizacji. Zgłoszenia przyjmuje p. Monika Mulawka (sala nr 8). Lista uczestników zostanie zamknięta 15 stycznia 2020 r. Chętnych prosimy o zapoznanie ze szczegółami regulaminu konkursu:
 
Regulamin
Szkolnego Konkursu
„ Przepis na FIT FOOD”
 
1.ZASADY OGÓLNE
 
1.1. Celem konkursu jest promowanie aspektów prozdrowotnych, doskonalenie umiejętności  zawodowych, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie własnej kreatywności oraz uczenie się zdrowej rywalizacji.
1.2. Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się znajomością różnorodnych technik wykonywania żywności „FIT” oraz kreatywnością w doborze surowców, przypraw, ziół itp.
1.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury .
 
2. ZASADY UCZESTNICTWA
 
2.1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas technikum technologii żywności, posiadający książeczki zdrowia, bez względu na wiek i klasę, do której uczęszczają.
 
2.2. Uczniowie mogą zgłaszać się w zespołach jedno lub dwuosobowych.
 
2.3. W sprawach merytorycznych i technicznych prosimy zgłaszać się bezpośrednio do
p. Moniki Mulawki  p. Jacka Mulawki za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 
3. ZASADY KONKURSU
 
3.1.  Przedmiotem  Konkursu „FIT FOOD” jest  przygotowanie produktu, dania  według  wcześniej opracowanej receptury, która powinna być oparta na zasadach zdrowego żywienia.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
ETAP I – kwalifikacja ( przyjmowanie zgłoszeń i zatwierdzenie receptur )
ETAP II – realizacja ( wykonanie )
 
3.2. Konkurs kulinarny odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2020r,  w pracowni piekarskiej Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych. Dokładny termin zostanie podany po zatwierdzeniu dostarczonych receptur.
Na przygotowanie potrawy uczestnicy mają 90 minut  (15 minut na przygotowanie
stanowiska, 60 minut na przygotowanie wyrobu, 15 minut na uporządkowanie stanowiska).
 
3.3. Uczestnicy konkursu zgłaszają do organizatorów do 15 stycznia 2020 r. recepturę 
zawierającą: nazwę potrawy, wyszczególnione składniki na 4 porcje, sposób wykonania, elementy dekoracji oraz zdjęcie gotowej potrawy.
 
3.4. Organizatorzy dla wszystkich uczestników konkursu zapewniają niezbędny sprzęt kuchenny.
 
3.5. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt zakupu surowców potrzebnych do wykonania potrawy konkursowej.
 
3.6. Uczestnicy startują w przepisowym ubraniu piekarskim.
 
3.7. Niedopuszczalne jest stosowanie:
- sztucznych dodatków – dekoracji
- przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków
- gotowych farszy itp.
 
3.8. Każda osoba przygotuje
- 1 talerz pokazowy
- 3 talerze degustacyjne dla Jury .
 
3.9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu.
 
4. WARUNKI ORGANIZACYJNE
 
4.1. Ilość osób startujących w Konkursie jest ściśle określona - maksymalnie 6 osób lub 6 zespołów. 
 
4.2. Jury wyłoni trzy najlepsze przepisy na podstawie łącznej ilości punktów, które otrzymają  nagrody rzeczowe oraz puchary.
 
4.3. Każdy osoba otrzyma pamiątkowy dyplom.
 
4.4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu.
 
5. OCENA JURY
 
5.1. Dania konkursowe będą oceniane przez Jury metodą punktową w skali od 0 do 5, 
a ocenie podlegać będą:
- kreatywność,
- wygląd i aranżacja,
- dobór składników,
- smak i aromat,
- prawidłowe zastosowanie technik produkcji żywności
- aspekty zdrowotne,
- racjonalne wykorzystanie surowców,
- higiena i czystość w czasie i po zakończeniu pracy,
- profesjonalizm pracy,
- czas pracy (przekroczenie czasu przeznaczonego na przygotowanie dań skutkować będzie przyznaniem punktów ujemnych tj. 1 minuta = (-) 1punkt. Ponadto po 15 minutach przekroczenia czasu konkursowego praca zostanie zatrzymana, a produkt zostanie poddane ocenie jury).

Aktualizacja: 16 czerwca 2020