Kierunki kształcenia w ZSP Łyse

Liceum Ogólnokształcące o profilu europejskim

    -  realizowany jest rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie, historii i języka angielskiego

    -  drugi język obcy: niemiecki

 

Technikum Technologii Żywności z innowacją dietetyka i fitness

       Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie, aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji oraz koryguje zaobserwowane wady. Technik technologii żywności może również podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, inspekcji artykułów rolno - spożywczych czy sanepidzie itp. Technolog żywności może również otwierać własną działalności w zakresie poradnictwa dietetycznego czy zdrowego stylu życia.

Technikum Agrobiznesu

         Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podjąć pracę w przedsiębiorstwach rolniczo-produkcyjnych, usługowych i handlowych. Ukończenie szkoły daje uprawnienia rolnicze i możliwość ubiegania się o fundusze z UE.

Branżowa szkoła I stopnia   - oddział wielozawodowy m.in. mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, rolnik, piekarz, cukiernik, sprzedawca, stolarz, fryzjer, kucharz i inne.