Kierunki kształcenia w ZSP Łyse

Liceum Ogólnokształcące

    -  realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, biologii i języka angielskiego

    -  drugi język obcy: niemiecki

 

Technikum Technologii Żywności

       Technik technologii żywności zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji.

Technikum Agrobiznesu

         Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podjąć pracę w przedsiębiorstwach rolniczo-produkcyjnych, usługowych i handlowych. Ukończenie szkoły daje uprawnienia rolnicze i możliwość ubiegania się o fundusze z UE.

Branżowa szkoła I stopnia   - oddział wielozawodowy m.in. mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, rolnik, piekarz, cukiernik, sprzedawca, stolarz, fryzjer, kucharz i inne.