Aktualności


Obchody Dnia Edukacji Narodowej - 12.10.2018 r.

Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej oraz zakończenie pracy zawodowej przez p. Zdzisława Samula to trzy okazje, z powodu ktorych spotkaliśmy się na uroczystym apelu 12 października.
 
Uczniowie klas pierwszych oficjalnie dołączyli do społeczności szkolnej. Złożyli uroczyste przyrzeczenie, że dołożą wszelkich starań, aby jak najlepiej wywiązać się z uczniowskich zadań.
 
Mamy nadzieję, że ich szkolna droga bedzie obfitować w same przyjemne chwile i sukcesy.
 
Swoje święto obchodzili też wszyscy ludzie oświaty – nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Podziękowania za całoroczną sumienną pracę i życzenia dalszych owocnych lat skierował do pracowników szkoły dyrektor Dariusz Ptak. Wręczył też okolicznościowe nagrody wyróżniającym się osobom.
 
Wyjątkowy moment – zakończenie pracy zawodowej - przeżywał Pan Zdzisław Samul. Padło wiele wyrazów wdzięczności od dyrektora, współpracowników i młodzieży.
 
Serdecznie życzymy "świeżo upieczonemu" Emerytowi zdrowia, satysfakcji z życia rodzinnego i mnóstwa radości z wolnego czasu smiley
 
Oprawę muzyczną i słowną uroczystości zapewnili uczniowie klasy II TTŻ i II TA, którzy pracowali pod kierunkiem Opiekunek SU – Pani Anny Wiśniewskiej i Pani Alicji Bastek.
IMG_20181012_115103
IMG_20181012_115119
IMG_20181012_115156
IMG_20181012_115244
IMG_20181012_120158
IMG_20181012_120541
IMG_20181012_120555
IMG_20181012_120603
IMG_20181012_120617
IMG_20181012_120642
IMG_20181012_120740
IMG_20181012_120759
IMG_20181012_120810
IMG_20181012_120846
IMG_20181012_120848
IMG_20181012_121111
IMG_20181012_121114
IMG_20181012_121940
IMG_20181012_122313
IMG_20181012_122320

Piknik militarny w ZSP Kadzidło - 9.10.2018 r.

9 października Piotr i Paweł Sakowscy oraz Maciej Zakrzewski wzięli udział w imprezie z okazji stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Podczas pikniku w Kadzidle otwarto nowy kompleks sportowy. Uczniowie rywalizowali w licznych konkurencjach sprawnościowych - Paweł uzyskał trzeci czas na torze przeszkód. Chłopaki próbowali też swoich sił na strzelnicy sportowej, co okazało się dużym i emocjonującym przeżyciem.

received_244665146395776
received_247199732806994
received_256902405168453
received_319271015550080
received_330516194379732
received_558350897920454
received_744229345922123
received_780941375580336
received_897273133995787
received_1911654032248205
received_2089609124429841
received_2116697135315111
received_2121604434770114

Nabór do projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie ostrołęckim”

Numer projektu:RPMA.10.03.01-14-9173/17
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Numer działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe
Numer poddziałania: 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów 
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Partnerzy Projektu: Powiat Ostrołęcki w Ostrołęce, Gospodarstwo Hodowlane Marek Piórkowski, „ALDO” SP. J. PPHU Leszek i Andrzej Długołęccy
 
Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.08. 2019
 
Wartość projektu: 705 850,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 564 680,00 zł. 
 
Cel główny projektu:
Wzrost szans na zatrudnienie 30 uczniów(10K) i 15 słuchaczy  (15M) z Zespołu Szkół Powiatowych 
w Baranowie oraz 43 uczniów (11K) z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych, z kierunków kształcenia w branży rolno-spożywczej, poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualną diagnozę szkół oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podniesienie umiejętności, kompetencji /lub kwalifikacji zawodowych uczniów 
i słuchaczy oraz rozwój bazy dydaktycznej szkół poprzez doposażenie 2 pracowni/warsztatów szkolnych w terminie 01.09.2018 – 31.08.2019.
 
Główne działania w projekcie:
1. Doposażenie bazy technologiczno- dydaktycznej szkół
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i słuchaczy
3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół
4. Kursy i szkolenia zawodowe
5. Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
6. Staże zawodowe 
7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do 30 uczniów(10K) i 15 słuchaczy (30M) z Zespołu Szkół Powiatowych 
w Baranowie oraz 43uczniów (11K) z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych : 
30 uczniów(10K) technikum i 15 słuchaczy (15K) KKZ w ZSP B z następujących kierunków kształcenia: 
- 15 uczniów(10K) technik technologii żywności
- 15 uczniów(15M) technik agrobiznesu
- 15 słuchaczy(15M) z kursu kwalifik.R.3-prowadzenie produkcji rolniczej
43 uczniów (11K) technikum w ZSP Ł z następujących kierunków kształcenia : 
- 18 uczniów(9K) technik technologii żywności
- 25 uczniów(4K) technik agrobiznesu
Najważniejsze zaplanowane rezultaty:
50 osób uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego nabędzie kompetencje w programie
73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego ukończy staż/praktykę zawodową
 u pracodawcy
15 słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego nabędzie kompetencje w programie
73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyć w zajęciach / szkoleniach w zakresie kompetencji miękkich
Rekrutacja:
 
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 uczniów, 15 słuchaczy oraz 3 nauczycieli z ZSP w  Baranowie oraz 43 uczniów oraz 3 nauczycieli z ZSP w Łysych, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
- wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum klas I-IV w Łysych i Baranowie w wieku 16-19 lat oraz słuchacze Kwalifikowanych kursów zawodowych w wieku 18 – 50 lat. Uczniowie i słuchacze to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. mazowieckiego w rozumienie KC.
Kryteria formalne (kryteria obligatoryjne 0-1 pkt):
- uczeń lub słuchacz z ZSP w Baranowie odbywający kształcenie na jednym z poniższych kierunków:
a. Technik Agrobiznesu
b. Technik Technologii Żywności
c. Uczestnik kursu kwalifikacyjnego prowadzenie produkcji rolniczej
- uczeń ZSP w Łysych odbywający kształcenie na jednym z poniższych kierunków:
a) Technik Agrobiznesu
b) Technik Technologii Żywności
- dodatkowe kryteria formalne:
a) kurs chemizacyjny – ukończony 18 rok życia (poświadczony dowodem osobistym) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
b) kurs operatora wózków widłowych - ukończony 18 rok życia (poświadczony dowodem osobistym) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
c) kurs  prawa jazdy - ukończony 18 rok życia (poświadczony dowodem osobistym) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
 
W przypadku większej liczby uczestników niż zaplanowano pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie spełniający kryteria premiujące:
-  uczeń kończący proces kształcenia (weryfikacja na podstawie dziennika) – 5 pkt.
- uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń Opieki Społecznej – 5pkt.
- Słuchacz z niskim doświadczeniem zawodowym poniżej 3 lat – 5 pkt.
NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia, deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie Zespołów Szkół Powiatowych w Baranowie i w ZSP w Łysych.
OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu we współpracy z dyrektorem ZSP w Baranowie i ZSP w Łysych oraz koordynatorem projektu. Kontrola obejmować będzie przedłożoną dokumentację rekrutacyjną,  następnie dodatkową dokumentację potwierdzającą kwalifikacje uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa (uczniów wg przejawianych problemów i predyspozycji będą dobierani do odpowiedniej grupy). Ponadto będzie sprawdzana kompletność dokumentów i kryterium uczestnictwa weryfikujące przynależność do grupy docelowej zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie - na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczenia o niepełnosprawności.
Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.
(Regulamin rekrutacji do projektu)
(Oświadczenie uczestnika projektu)
(Oświadczenie kandydata do projektu)
(Formularz rekrutacyjny ucznia do projektu)
(Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie)
(Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie)
(Formularz rekrutacyjny nauczyciela do projektu)
 


 
 

Uczniowie ZSP Łyse ze stypendiami Marszałka Województwa Mazowieckiego - 8.10.2018 r.

Nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w programie "Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Jest to program dla najlepszych uczniów z terenu województwa mazowieckiego, w ramach, którego stypendyści otrzymują wsparcie w wysokości 4800 zł na swój rozwój zawodowy.
 
Z dumą informujemy, że tym razem stypendia otrzymało pięcioro uczniów naszej szkoły:
 
1. Magdalena Szymańska klasa III Technikum Technologii Żywności
2. Patryk Bałdyga klasa III Technikum Technologii Żywności
3. Mateusz Dawid klasa III Technikum Agrobiznesu
4. Natalia Szmigiel klasa III Technikum Technologii Żywności
5. Wiktoria Szablak klasa III Technikum Agrobiznesu
 
Magda, Patryk i Mateusz znaleźli się wśród dwudziestu najwyżej ocenionych uczniów z subregionu ostrołęckiego i 8 października wzięli udział wraz z kierownikiem kształcenia praktycznego p. Joanną Kubeł w uroczystym wręczeniu nagród w ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Umowy stypendialne nasi uczniowie otrzymali z rąk Pani wicemarszałek województwa mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej. Jest to duże wyróżnienie dla naszej szkoły. 
Podziękowania należą się nauczycielom przedmiotów zawodowych, a w szczególności pani Alicji Bastek i panu Jackowi Mulawka, którzy na codzień opiekują się naszymi stypendystami.
Gratulujemy smiley
received_258995211472798
received_279628756212572
received_286321555427211
received_302237410606434
received_335998213613407
received_548002672339829
received_571567343257599
received_1106308542864997
received_1149208768565140
received_1397793700355764
received_1870975386319476
received_2008279772796842
received_2185727345037396
received_2192224324355819

Wizyta w Klubie Podróżnika MBP w Ostrołęce - 4.10.2018 r.

Wczoraj odwiedziliśmy Klub Podróżnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w OStrołęce. Gościem Klubu był Robert Gondek - podróżnik, popularyzator wiedzy o Afryce, znakomity fotograf.
Pan Robert realizuje niezwykły projekt. Jego celem jest zdobycie najwyższych szczytów wszystkich 50 krajów kontynentu afrykańskiego. Podróże do Afryki przynoszą też efekty w postaci niesamowitych zdjęć ptaków, zwierząt i roślin, a także mieszkańców tego rejonu świata. Do tej pory Robert Gondek odwiedził odwiedził 19 państw Afryki i planuje już kolejne podróże.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej - godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2018/2019.


Zapraszamy  do biblioteki uczniów, słuchaczy szkół dla dorosłych,  nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Służymy zawsze radą i informacją. Pomożemy w wyborze materiałów potrzebnych do nauki czy ciekawej książki „do poduszki”. W naszych bogatych zbiorach każdy znajdzie coś dla siebie!
 
Godziny pracy biblioteki od 1 września 2018 r.

Dzień tygodnia

Anna Wiśniewska Dorota Polewaczyk

poniedziałek

8.50 - 9.45 9.45 - 10.40
12.35 - 15.00

wtorek

---------- 10.45 - 11.35
14.15 - 15.00

środa

10.45 - 11.35

11.35 - 13.20
14.15 - 15.00

czwartek

10.45 - 12.30 12.30 - 15.00

piątek

9.50 - 11.35 8.00 - 9.50
12.35 - 13.20
14.15 - 15.00

 

 


Kibicuj z Klasą - Mecz Legia Warszawa - Arka Gdynia 28.09.2018 r.

W piątek 28 września po raz kolejny zorganizowaliśmy wyjazd dla młodzieży na szlagierowy mecz piłki nożnej. Tym razem był to mecz Legia Warszawa - Arka Gdynia. Poprzednie wyjazdy na mecze polskiej ekstraklasy piłki nożnej były pełne emocji więc oczekiwaliśmy, że i tym razem poczujemy dreszczyk emocji. Nie rozczarowaliśmy się gdyż udało nam się obejrzeć pasjonujący mecz zakończony ostatecznie remisem 1:1. Kibicowaliśmy gorąco i nie oszczędzaliśmy rąk i gardeł. Wycieczka była niezwykle udana, przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Dodatkowo pozwoliła na integrację uczniów klasy I Technikum Technologii Żywności. Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia smiley
(Galeria)

Plan zajęć szkół dla dorosłych semestr I rok szkolny 2018/2019

 

(Plan zajęć szkół dla dorosłych I semestr rok szkolny 2018/2019)

 

 

 


Będziemy kibicować piłkarskiemu Mistrzowi Polski

W najbliższy piątek 28 września 2018 r. o godzinie 20:30 na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się mecz pomiędzy drużynami Legii Warszawa i Arki Gdynia. Miło jest nam poinformować, że wśród kibiców na trybunach zasiądą uczniowie naszej szkoły. W wyniku nawiązania współpracy z Fundacją Legii udało nam się dostać do programu "Kibicuj Z Klasą" dzięki, któremu otrzymaliśmy bezpłatne wejściówki na mecz zespołu obecnego Mistrza Polski czyli Legii Warszawa. Wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć z nami w tym wydarzeniu zapraszamy przed telewizory aby wypatrywać nas na wizji - transmisja w Canal+ Sport od 20:30. 

 


Po raz kolejny na AGRO SHOW - 21.09.2018 r.

Dnia 21 września 2018 r. uczniowie Technikum Agrobiznesu po raz kolejny uczestniczyli w największej plenerowej wystawie rolniczej w Europie AGRO SHOW BEDNARY 2018. Nasi przyszli rolnicy mogli poznać wszystkie czołowe marki maszyn i urządzeń rolniczych zarówno krajowych jak i światowych. Organizatorami wyjazdu na wystawę była p. Alicja Bastek i p. Anna Wiśniewska.


UWAGA!!
OGŁOSZENIE DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
Znalezione obrazy dla zapytania OGŁOSZENIE
29 i 30 września 2018 r. odbędą się pierwsze zajęcia w szkołach dla dorosłych:
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych
- kurs kwalifikacyjny TG.03 Piekarz (Produkcja wyrobów piekarskich)
 
- kurs kwalifikacyjny RL.03 Rolnik (Prowadzenie produkcji rolniczej)
Szczegółowe plany zajęć podamy w terminie późniejszym. Słuchaczy , którzy składali wniosek o przyjęcie do szkoły prosimy o dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej. 

EUROPEJSKI KROK W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus +
18 września 2018 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków na wyjazd na staż zagraniczny do Hiszpanii dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu "RAZEM NA STAŻ +" dofinansowanego z programu Erasmus +. Dokładniejsze informacje i wnioski można uzyskać w sekretariacie szkoły. Poniżej zamieszczamy regulamin rekrutacji kandydatów do projektu:
(Regulamin rekrutacji kandydatów do projektu)


Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse - 16.09.2018 r.

W niedzielę 16 września 2018 r. reprezentanci poszczególnych sołectw z terenu Gminy Łyse uczestniczyli w Międzysołeckim Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse, który odbył się m.in. na naszym Kompleksie Boisk Sportowych Orlik przy ZSP w Łysych. 
W wyniku bardzo emocjonujących rozgrywek zwycięstwo w turnieju wywalczyła drużyna z Lipnik, drugie miejsce zajęła reprezentacja sołectwa Łyse, a trzecie Dawia - Złota Góra. Tytuł  najlepszego strzelca turnieju otrzymał Jarosław Drężek, najlepszym bramkarzem został Patryk Lis. 
Po zakończeniu rozgrywek rozstrzygnięto "Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym" zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Główną nagrodę w konkursie - rower w wyniku losowania otrzymał mieszkaniec Serafina. 
Wszystkim uczestnikom i kibicom gratulujemy sportowej rywalizacji i dobrej zabawy oraz zapraszamy piłkarzy na kolejne zmagania już za rok smiley

Zaproszenie na zebranie z rodzicami - 14 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych w najbliższy piątek - 14 września 2018 r., o godz. 13:30 na spotkania z wychowawcami. Porządek zebrania:
- spotkanie ogólne z Dyrektorem ZSP w Łysych
- spotkania z wychowawcami, na których będą przedstawione wszelkie sprawy organizacyjne związane ze świeżo rozpoczętym rokiem szkolnym 2018/19

Zapraszamy na Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse - 16 września 2018 r.

Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, Stowarzyszenie „Czas na Kulturę” i Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne organizuje 16 września 2018 r., Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse
 
W związku z tym, zapraszamy do udziału w Turnieju poprzez wystawienie drużyny sołeckiej lub wspólnej z innym sołectwem, osobisty udział w nim oraz kibicowanie swoim drużynom w czasie Turnieju. Na wszystkich uczestników, zawodników i kibiców, czekają  atrakcyjne niespodzianki oraz wspólny posiłek. 
 
Liczymy na pozytywny odzew  i udział w wyśmienitej zabawie.
 
Prosimy o szczególnie wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem Turnieju.
 
Drużynę należy zgłosić na karcie zgłoszenia, najpóźniej do 10 września 2018 r.

(Karta zgłoszenia)
(Regulamin)
(Harmonogram)

XI Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym - 8-9 września 2018 r.

8 i 9 września 2018 r. byliśmy już po raz drugi współorganizatorami XI Mistrzostw Polski w Biegu 24-godzinnym. Wcześniej gościliśmy biegaczy i biegaczki na swoich obiektach we wrześniu 2015 roku. Sportowcy byli niezwykle zadowoleni z poziomu organizacji oraz naszej kurpiowskiej gościnności dlatego też nie dziwi, że w sobotni poranek na starcie biegu stawiło się ponad stu biegaczy z terenu całej Polski jak również z Ukrainy, Białorusi i Litwy...(czytaj dalej)


Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" - 8.09.2018 r.

W sobotę 8 września nie mogło nas zabraknąć na wspólnym czytaniu "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łysych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II Technikum Technologii Żywności: Magdalena Krysiak, Katarzyna Olszewska i Daniel Piankowski, którzy doskonale wywiązali się ze swojego zadania!


3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/19

(zdjęcia)


ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2018/19

Przypominamy, ze 3 września o godzinie 9.00 odbędzie się uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
 
Wam kochani uczniowie życzymy by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, rozwojem własnych zainteresowań.
 
Niech nasza szkoła będzie dla Was także miejscem radości, wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju.Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie i Rodzice.
 
 
Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadeszły wyczekiwane wakacje. Czas na odpoczynek i regenerację sił.
 
Składamy wszystkim serdeczne podziękowania za całoroczny wysiłek i owocną współpracę.
 
Życzymy naszym Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były bezpieczne, radosne i pełne niezapomnianych wrażeń.
 
Cieszcie się piękną, słoneczną pogodą ...
Do zobaczenia we wrześniu!!!

Zakończenie roku szkolnego 2017/18 - 22.06.2018 r.


22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Podczas uroczystości odbyło się pożegnanie absolwentów III klasy Branżowej Szkoły I stopnia oraz wręczenie nagród i dyplomów uczniom za szczególne osiągnięcia...(czytaj całość)


Niewidzialne użależnienia czyli użależnienia od czynności i zachowań - 7-11.06.2018 r.

W dniach 7 i 11 czerwca w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych (uzależnienia od czynności - zachowań)...(czytaj całość)

 

 


Konkurs na innowacje technologiczne - 24.05.2018 r.


Dnia 24 maja 2018 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie odbył się V Powiatowy Konkurs „Innowacyjne Technologie w Agrobiznesie"...(czytaj dalej)

 

 


Wycieczka do Trójmiasta - 27-29 maja 2018 r.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.
W dniach 27.05.-29.05.2018 r. odbyła się wycieczka do Trójmiasta. Program wycieczki obejmował między innymi...(czytaj dalej)

 


„PRAKTYK BIZNESU”

24 maja 2018 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na przykładzie znanych przedsiębiorców oraz własnej praktyki w prowadzeniu firmy, prowadzący spotkanie – Krzysztof Rek - opowiadał młodzieży o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy...(czytaj całość)


Spotkanie z policjantem nt. uzależnień - 17.05.2018 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 maja 2018 roku mł. asp. Krzysztof Kolator z Zespołu ds Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce spotkał się że społecznością uczniowską i kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych...(czytaj dalej)

 


TRWA REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drodzy Gimnazjaliści!
Szanowni Państwo, Rodzice uczniów III klas gimnazjum!

Zapraszamy do naszej szkoły, wszechstronnie uczącej, coraz ciekawszej i piękniejszej
Czeka na Was ciekawa i różnorodna oferta edukacyjna, doskonała kadra pedagogiczna i sympatyczni koledzy i koleżanki.

Zapraszam do składania podań smiley

Nie zwlekajcie - czekamy na Was w ZSP w Łysych!

 


Życzenia dla Maturzystów 2018!

Szanowni Maturzyści!

W piątek 4 maja 2018 r. o godzinie 9:00 ruszy sesja egzaminacyjna MATURA 2018. Życzymy Wam jak najlepszych wyników na egzaminach maturalnych i wszelkiej pomyślności w dalszej karierze zawodowej. Trzymamy za Was mocno kciuki i życzymy zwyczajowo połamania piór!

Rada pedagogiczna i pracownicy Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych


Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych - 27.04.2018 r.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.

27 kwietnia pożegnaliśmy uroczystym apelem maturzystów z IV klasy Technikum Agrobiznesu i Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych...(czytaj dalej)


Podsumowanie projektu Erasmus + "Razem na staż" - 24.04.2018 r.

24 kwietnia w ZSP w Baranowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Erasmus +...(czytaj dalej)


Spotkanie z Mateuszem Ziółko z cyklu "Opowiem Wam o..."

Wczoraj mieliśmy niezwykłego Gościa - Mateusza Ziółko! Wokalista udzielił wywiadu, usłyszeliśmy też rewelacyjny recital...(czytaj dalej)


X Powiatowy Konkurs Recytatorski - 16.04.2018 r.
Zdjęcie użytkownika Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.
Pięknie i uroczyście było dziś w ZSP w Łysych, a to za sprawą X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego: Poezja patriotyczna...(czytaj dalej)


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE I KONCERT CHARYTATYWNY Z MATEUSZEM ZIÓŁKO - 23 KWIETNIA 2018 R.