TRWA REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum!
Szanowni Państwo, Rodzice uczniów!

Zapraszamy do naszej szkoły, wszechstronnie uczącej, coraz ciekawszej i piękniejszej
Czeka na Was ciekawa i różnorodna oferta edukacyjna, doskonała kadra pedagogiczna i sympatyczni koledzy i koleżanki.

Zapraszam do składania podań smiley

Nie zwlekajcie - czekamy na Was w ZSP w Łysych!

OFERTA EDUKACYJNA ZSP ŁYSE NA ROK SZKOLNY 2019/20

Liceum Ogólnokształcące o profilu europejskim

    -  realizowany jest rozszerzony program nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego

    -  drugi język obcy: niemiecki

 

Technikum Technologii Żywności z innowacją dietetyka i fitness

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie, aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji oraz koryguje zaobserwowane wady. Technik technologii żywności może również podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, inspekcji artykułów rolno - spożywczych czy sanepidzie itp. Technolog żywności może również otwierać własną działalności w zakresie poradnictwa dietetycznego czy zdrowego stylu życia. Rozszerzone przedmioty - chemia i język angielski.Technikum Agrobiznesu

Technik agrobiznesu to bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód, który przygotowuje do organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technik agrobiznesu organizuje i wykonuje prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem, prowadzeni sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych. Prowadzi dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Nasza szkoła przygotuje Cię do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Rozszerzone przedmioty - geografia i wiedza o społeczeństwie.


Branżowa szkoła I stopnia   - oddział wielozawodowy m.in. mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, rolnik, piekarz, cukiernik, sprzedawca, stolarz, fryzjer, kucharz i inne.

Szkoły dla dorosłych:

 

Szkoła Policealna

Technik rachunkowości

Technik ekonomista

 

Kurs Kwalifikacyjny

Prowadzenie produkcji rolniczej RL.03

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie RL.07

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz dorosłych absolwentów gimnazjum. Umożliwia przyjęcie absolwentów  3 – letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej do klasy drugiej 3 – letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

T e r m i n y    r e k r u t a c j i    d o   s z k ó ł   p o n a d g i m n a z j a l n y c h:

 

Lp

Od dnia

Do dnia

Wyszczególnienie

 

13 maja,

godz. 8.00

(poniedziałek)

20 maja, do godz.15.00

(poniedziałek)

Kandydaci do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej składają  wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

17 czerwca od godz. 10.00 (poniedziałek)

19 czerwca, do godz.16.00 (środa)

Kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkoły.

 

3.

21 czerwca, od godz.12.00

(piątek)

28 czerwca, do

godz.16.00

(piątek)

Kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

4.

Od 28 czerwca (piątek) do 15 lipca (poniedziałek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

5.

16 lipca godz. 12.00 (wtorek)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów nie zakwalifikowanych.

6.

od 16 lipca, godz. 12.00 (wtorek)

do 18 lipca godz.16.00 (czwartek)

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy przyjętych w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

7.

od 16 lipca godz. 12.00 (wtorek)

do 24 lipca godz.10.00 (środa)

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

8.

25 lipca godz.12 00(czwartek)

Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz listę kandydatów nieprzyjętych.

9.

do 25 lipca godz.16.00 (czwartek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

10.


26 lipca od godz. 8.00
(piątek)

 

30 lipca do godz. 12.00
(wtorek)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, wymaganymi przy rekrutacji do szkół, które posiadają wolne miejsca.

11.

od 30 lipca od godz. 12.00 (wtorek)

do 5 sierpnia do godz. 12.00 (poniedziałek)

Weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

12.

5 sierpnia godz. 12.00 (poniedziałek)

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wydanie przez szkołę, kształcącą w zawodach, skierowania na badania lekarskie.

13.

19 sierpnia od godz. 12.00 (poniedziałek)

27 sierpnia do godz. 16.00 (wtorek)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów.

14.

28 sierpnia do godz. 10.00 (środa)

Podanie przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

15. 28 sierpnia do godz. 12.00 (piątek) Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.


 

Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych

  1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej jest ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej (technikum lub liceum)
  2. Podstawa ubiegania się o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.
  3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

* Wniosek o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz),

*  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia     w określonym zawodzie;

*  Dwa zdjęcia;

*  Świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia, a w przypadku kursu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej lub wyższej.