Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie ostrołęckim”

11 października 2018, Autor: Administrator

 
 
Numer projektu:RPMA.10.03.01-14-9173/17
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Numer działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe
Numer poddziałania: 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów 
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Partnerzy Projektu: Powiat Ostrołęcki w Ostrołęce, Gospodarstwo Hodowlane Marek Piórkowski, „ALDO” SP. J. PPHU Leszek i Andrzej Długołęccy
 
Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.08. 2019
 
Wartość projektu: 705 850,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 564 680,00 zł. 
 
Cel główny projektu:
Wzrost szans na zatrudnienie 30 uczniów(10K) i 15 słuchaczy  (15M) z Zespołu Szkół Powiatowych 
w Baranowie oraz 43 uczniów (11K) z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych, z kierunków kształcenia w branży rolno-spożywczej, poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualną diagnozę szkół oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podniesienie umiejętności, kompetencji /lub kwalifikacji zawodowych uczniów 
i słuchaczy oraz rozwój bazy dydaktycznej szkół poprzez doposażenie 2 pracowni/warsztatów szkolnych w terminie 01.09.2018 – 31.08.2019.
 
Główne działania w projekcie:
1. Doposażenie bazy technologiczno- dydaktycznej szkół
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i słuchaczy
3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół
4. Kursy i szkolenia zawodowe
5. Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
6. Staże zawodowe 
7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do 30 uczniów(10K) i 15 słuchaczy (30M) z Zespołu Szkół Powiatowych 
w Baranowie oraz 43uczniów (11K) z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych : 
30 uczniów(10K) technikum i 15 słuchaczy (15K) KKZ w ZSP B z następujących kierunków kształcenia: 
- 15 uczniów(10K) technik technologii żywności
- 15 uczniów(15M) technik agrobiznesu
- 15 słuchaczy(15M) z kursu kwalifik.R.3-prowadzenie produkcji rolniczej
43 uczniów (11K) technikum w ZSP Ł z następujących kierunków kształcenia : 
- 18 uczniów(9K) technik technologii żywności
- 25 uczniów(4K) technik agrobiznesu
Najważniejsze zaplanowane rezultaty:
50 osób uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego nabędzie kompetencje w programie
73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego ukończy staż/praktykę zawodową
 u pracodawcy
15 słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego nabędzie kompetencje w programie
73 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyć w zajęciach / szkoleniach w zakresie kompetencji miękkich
Rekrutacja:
 
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 uczniów, 15 słuchaczy oraz 3 nauczycieli z ZSP w  Baranowie oraz 43 uczniów oraz 3 nauczycieli z ZSP w Łysych, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
- wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum klas I-IV w Łysych i Baranowie w wieku 16-19 lat oraz słuchacze Kwalifikowanych kursów zawodowych w wieku 18 – 50 lat. Uczniowie i słuchacze to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. mazowieckiego w rozumienie KC.
Kryteria formalne (kryteria obligatoryjne 0-1 pkt):
- uczeń lub słuchacz z ZSP w Baranowie odbywający kształcenie na jednym z poniższych kierunków:
a. Technik Agrobiznesu
b. Technik Technologii Żywności
c. Uczestnik kursu kwalifikacyjnego prowadzenie produkcji rolniczej
- uczeń ZSP w Łysych odbywający kształcenie na jednym z poniższych kierunków:
a) Technik Agrobiznesu
b) Technik Technologii Żywności
- dodatkowe kryteria formalne:
a) kurs chemizacyjny – ukończony 18 rok życia (poświadczony dowodem osobistym) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
b) kurs operatora wózków widłowych - ukończony 18 rok życia (poświadczony dowodem osobistym) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
c) kurs  prawa jazdy - ukończony 18 rok życia (poświadczony dowodem osobistym) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
 
W przypadku większej liczby uczestników niż zaplanowano pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie spełniający kryteria premiujące:
-  uczeń kończący proces kształcenia (weryfikacja na podstawie dziennika) – 5 pkt.
- uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń Opieki Społecznej – 5pkt.
- Słuchacz z niskim doświadczeniem zawodowym poniżej 3 lat – 5 pkt.
NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia, deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie Zespołów Szkół Powiatowych w Baranowie i w ZSP w Łysych.
OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu we współpracy z dyrektorem ZSP w Baranowie i ZSP w Łysych oraz koordynatorem projektu. Kontrola obejmować będzie przedłożoną dokumentację rekrutacyjną,  następnie dodatkową dokumentację potwierdzającą kwalifikacje uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa (uczniów wg przejawianych problemów i predyspozycji będą dobierani do odpowiedniej grupy). Ponadto będzie sprawdzana kompletność dokumentów i kryterium uczestnictwa weryfikujące przynależność do grupy docelowej zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie - na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczenia o niepełnosprawności.
Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.
(Regulamin rekrutacji do projektu)
(Oświadczenie uczestnika projektu)
(Oświadczenie kandydata do projektu)
(Formularz rekrutacyjny ucznia do projektu)
(Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie)
(Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie)
(Formularz rekrutacyjny nauczyciela do projektu)
 


 
 

Aktualizacja: 30 sierpnia 2021