Rekrutacja

 

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH W ŁYSYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

Szkoły dla młodzieży:

TECHNIKUM W ZAWODACH:

Technik agrobiznesu

Technik ekonomista

Technik technologii żywności


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego, matematyki, biologii

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  – oddział wielozawodowy

 

Szkoły dla dorosłych:

SZKOŁA POLICEALNA

Technik rachunkowości

Technik ekonomista

KURS KWALIFIKACYJNY

Prowadzenie produkcji rolniczej R.03

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R.06


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

 

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych na rok szkolny 2017/2018

sporządzony na podstawie zarządzenia nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

Zasady rekrutacji do szkół dla młodzieży

§ 1

1.    Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.

2.    Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

-  Wniosek o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz),

-  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia     w określonym zawodzie;

-  Dwa zdjęcia;

-  Świadectwo ukończenia gimnazjum;

-  Zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych.

3.    Przy rekrutacji do poszczególnych typów szkół będą uwzględniane oceny z następujących przedmiotów:

-  Szkoła Branżowa I stopnia- język polski, matematyka, język obcy, geografia.

-  Liceum ogólnokształcące - język polski, matematyka, język angielski, biologia.

-  Technikum - język polski, matematyka, chemia, geografia.

4.         Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

Lp.

Liczba punktów

Ocena

1

18

Celujący

2

17

Bardzo dobry

3

14

Dobry

4

8

Dostateczny

5

2

Dopuszczający

 

5.    Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

-  za uzyskanie konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

-  za uzyskanie w konkursach wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, organizowanymi zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizowanymi przez kuratora oświaty :

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania szkoły – 10 pkt.;
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.;
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

-  za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 5 pkt.;
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7pkt.;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

-   za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanymi zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej lub organizowanymi przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.;
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7pkt.;
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.;

-  za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.;
 • krajowym  – 3 pkt.;
 • powiatowym – 1 pkt.;

-  w przypadku większej liczby osiągnięć za zawody wiedzy, artystyczne i sportowe maksymalna liczba punktów za te osiągnięcia może wynosić – 18 pkt;

-  za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.;

-  za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

6.         Liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminów gimnazjalnych.

7.          Przeliczając na punkty szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej       z zakresu:

 

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.

 

8.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się punkty na oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

*  języka polskiego i matematyki  oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - 20 pkt.;

- bardzo dobrym – 18 pkt.

- dobrym – 13 pkt.

- dostatecznym – 8 pkt.

- dopuszczającym – 2 pkt.

*  historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - 20 pkt.;

- bardzo dobrym – 18 pkt.

- dobrym – 13 pkt.

- dostatecznym – 8 pkt.

- dopuszczającym – 2 pkt.

Liczbę uzyskanych punktów po zsumowaniu dzieli się przez 2.

*  biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - 20 pkt.;

- bardzo dobrym – 18 pkt.

- dobrym – 13 pkt.

- dostatecznym – 8 pkt.

- dopuszczającym – 2 pkt.

Liczbę uzyskanych punktów po zsumowaniu dzieli się przez 4.

* języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - 20 pkt.;

- bardzo dobrym – 18 pkt.

- dobrym – 13 pkt.

- dostatecznym – 8 pkt.

- dopuszczającym – 2 pkt.

 

9.        Kandydaci do klas pierwszych podejmując decyzję o kształceniu w danym kierunku wybierają przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Typ szkoły

Zawód / profil

Przedmioty

 

Technikum

technik technologii żywności

chemia, język angielski

technik agrobiznesu

geografia, wiedza o społeczeństwie

technik ekonomista

geografia, wiedza o społeczeństwie

Liceum Ogólnokształcące

 

matematyka, język angielski, biologia

 

T e r m i n y    r e k r u t a c j i    d o   s z k ó ł   p o n a d g i m n a z j a l n y c h:

 

Lp

Od dnia

Do dnia

Wyszczególnienie

 

8 maja,

godz. 10.00

(poniedziałek)

19 maja, do godz.15.00

(piątek)

Kandydaci do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej składają  wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia                w określonym zawodzie.

2.

16 czerwca od godz. 10.00 (piątek)

19 czerwca, do godz.16.00 (poniedziałek)

Kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkoły.

 

3.

23 czerwca, od godz.12.00

(piątek)

28 czerwca, do

godz.16.00

(środa)

Kandydaci składają kopie (lub oryginały) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię ( lub oryginał) zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły, pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora gimnazjum lub upoważnionej przez niego osoby.

4.

Od 29 czerwca, do 5 lipca (środa)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

5.

5 lipca do godz. 16.00 (środa)

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów nie zakwalifikowanych.

6.

od 6 lipca, godz. 10.00(czwartek)

7 lipca godz.16.00

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy przyjętych w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

7.

od 6 lipca, godz. 10.00(czwartek)

14 lipca godz.12.00 (piątek)

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

8.

do 14 lipca do godz.1600

(piątek)

Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz listę kandydatów nieprzyjętych.

9.

do 14 lipca do godz.16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

10.

10 sierpnia od godz. 10.00

14 sierpnia do godz. 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz                   z dokumentami, wymaganymi przy rekrutacji do szkół, które posiadają wolne miejsca.

11.

od 10 sierpnia od godz. 9.00 (czwartek)

do 28 sierpnia do godz. 16.00 (poniedziałek)

Weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

12.

do 28 sierpnia do godz. 12.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wydanie przez szkołę, kształcącą w zawodach, skierowania na badania lekarskie.

13.

29 sierpnia od godz. 8.00

30 sierpnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów.

14.

do 31 sierpnia do godz. 16.00

Podanie przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i poinformowanie przez dyrektora kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

         

 

 

§ 2

 

Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych

 1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej jest ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej (technikum lub liceum)
 2. Podstawa ubiegania się o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

* Wniosek o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz),

*  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia     w określonym zawodzie;

*  Dwa zdjęcia;

*  Świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia, a w przypadku kursu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej lub wyższej.

 

 

T e r m i n y    r e k r u t a c j i    d o   s z k ó ł   d l a   d o r o s ł y c h   o r a z   s z k ó ł

p o l i c e a l n y c h   d l a   m ł o d z i e ż y   i   d  o r o s ł y c h :

 

 

Lp

Od dnia

Do dnia

Wyszczególnienie

 

26 czerwca godz. 10.00

29 czerwca do godz. 16.00

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły dla Dorosłych  lub na zawodowy kurs kwalifikacyjny oraz świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia.

 

26 czerwca

14 lipca

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.

3.

do 17 lipca do godz.1000

 

Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej.

4.

do 24 lipca godz.12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów.

5.

Do 25 lipca do godz. 12.00

Podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

6.

Do 25 lipca do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca

1.

1 sierpnia od godz. 10.00

3 sierpnia do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami wymaganymi przy rekrutacji.

2.

od 3 sierpnia od godz. 16.00

do 24 sierpnia

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.

3.

25 sierpnia do godz. 10.00

Podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych     i nieprzyjętych.

4.

28 sierpnia od godz. 10.00

30 sierpnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

5.

31 sierpnia do godz. 12.00

Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły.

6.

31 sierpnia do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

  

§ 3

 1.  W skład komisji rekrutacyjnej, przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 2.  W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

−        dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,

−        osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym, przeprowadzonym w danej szkole.

       3.        Do zadań komisji należy weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.        Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

−        umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kurs oraz z załączonymi do nich dokumentami;

−        ustala dni i godziny posiedzeń komisji,

−        zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

−        może zwoływać posiedzenia poza ustalonymi dniami i godzinami.

5.        Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

6.        Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia i podjętych rozstrzygnięciach, które mogłyby naruszać dobra osobiste kandydatów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.        Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

8.        Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego i innych członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach.

9.        Do protokołu postępowania rekrutacyjnego załącza się:

−        listę kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół wraz z informacją o liczbie punktów uzyskanych przez kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego,

−        listę kandydatów niezakwalifikowanych;

−        listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.